3T – talent, tvořivost, tým

Škola svou činností vytváří pro žáky podmínky pro rozvoj jejich talentu, tvořivosti a týmovosti. Kvalifikovaný pedagogický sbor využívá moderních metod výuky doplněných řadou propracovaných činností sloužících k podpoře individuálních potřeb každého žáka. Moderní učebny vybavené pro potřeby vzdělávání v 21. století a splňující evropské standarty pro vzdělávání s interaktivními tabulemi, počítači, tablety a dalším vybavením pro jednotlivé předměty vytváří podnětné prostředí pro žáky. Samozřejmostí je pokrytí celé školy kvalitním internetovým připojením. Žáci mohou využívat wifi připojení a svá zařízení k výuce, jsou jim poskytovány licence k využívání on-line učebnic, operačního systému Windows a Microsoft Office 365.

Talent

Mezi žáky naší školy jsou žáci různého nadání. Pro všechny se snažíme vytvořit takové podmínky, aby mohli své nadání co možná nejvíce rozvíjet. K tomu slouží:

 • školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Brána do života“, vychází z principu programu „Začít spolu“
 • individuální přístup k dítěti (každé dítě má jiné schopnosti a jiné potřeby), péče o žáky s SVP
 • kombinace tradičních i alternativních metod a forem výuky
 • projektové vyučování, kooperativní učení
 • výuka matematiky podle prof. Hejného
 • propracovaný program prevence rizikového chování
 • integrovaná tematická výuka – chápání světa v souvislostech
 • pravidelné akce školy : lyžařský kurz, turistický kurz, jazykové pobyty s rodilými mluvčími, pobyty v přírodě, exkurze, zapojení v soutěžích, projektové dny, školní akademie, akce podporující environmentální výchovu,….

Podpora nadaných žáků – spolupráce s Mensou ČR a nadačním fondem Qiido

 • systematické vzdělávání a rozvoj mimořádně intelektově nadaných žáků MIND – škola spolupracuje s Mensou ČR a nadačním fondem Qiido
 • při škole pracuje Klub nadaných dětí – klub navštěvují žáci 2. – 5. ročníku, již se při jednotlivých setkáních pokoušejí proniknout do tajů fyziky, chemie i přírody kolem nás, dělají pokusy, vyrábějí a řeší hlavolamy a také pomocí různých druhů deskových, karetních i kolektivních her posilují logické uvažování, paměť i postřeh

Tvořivost

Ve výuce využíváme metod a forem, které co nejvíce využívají mezipředmětové vztahy. Učíme se pro budoucnost a v souvislostech. U dětí vytváříme kreativní prostředí, ve kterém může vyniknout jejich individualita. Děti si vytvářejí své postoje a názory, učí se vytvářet postupy práce a poté je implementovat do své činnosti.

Výuka cizích jazyků

 • od 1. ročníku 1 h anglického jazyka vyučována metodou Jolly Phonics
 • od 3. ročníku povinný anglický jazyk ve skupinách – jazyková skupina s rozšířenou výukou cizích jazyků, od 7. ročníku volba druhého cizího jazyku diferencovanou formou (německý, ruský)
 • podpora jazykově nadaných žáků rozšířením časové dotace a obsahové náplně, i žáků, kteří mají v jazykovém vzdělávání problémy, a mají tak naopak více prostoru pro zvládnutí základního učiva
 • metoda CLIL ve výuce (obsah nejazykového předmětu je vyučován a kompetence jsou rozvíjeny v cizím jazyce), realizace projektů v rámci eTwinningu
 • jazykové pobytové kurzy s rodilým mluvčím

Tým

Práce ve skupinách je do výuky zařazována již od prvního ročníku formou „Center aktivit”. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Brána do života“, vychází z principu programu „Začít spolu“. Děti se tak učí vzájemné spolupráci a respektu. Týmovost je podporována také pomocí:

 • zapojení do celostátních soutěží ( Logická olympiáda, BRLOH, Kvarteto) a do soutěží vyhlašovaných MŠMT ( vědomostní, jazykové a sportovní )
 • mimoškolní aktivity : Badatelský kroužek, Klub zábavné logiky a deskových her, Čtenářské kluby, pestrá nabídka kroužků v rámci školní družiny ( florbal, švihadla, keramika, kuchtík, pískání , informatika,….)
 • pravidelné akce školy : lyžařský kurz, turistický kurz, jazykové pobyty s rodilými mluvčími, pobyty v přírodě, exkurze, zapojení v soutěžích, projektové dny, školní akademie, akce podporující EVVO,….
 • mezinárodní projekty a spolupráce (eTwinning, Skype komunikace, virtuální výlety)
 • rozšířená výuka tělesné výchovy zaměřená na plavecké sporty ve spolupráci s KVS Laguna

…a závěrem

3T – talent, tvořivost, týmovost by nebylo možné realizovat, kdyby se škola aktivně nezapojovala do projektů Evropské unie a nespolupracovala s dalšími institucemi:

 • spolupráce s MŠ ( Předškoláček ), se ZŠ ze spádových obcí
 • spolupráce s SVČ Fokus, MěKS, účast na akcích města NJ
 • spolupráce s SŠ v oblasti profesní orientace žáků, projekt OKAP ( 2019-2020 ), projekt Laborky ( 2018-2019), projekt NatTech (2013- 2015)
 • spolupráce s Ostravskou univerzitou ( projekt Příroda 2017-2019)
 • realizace projektů zaměřené na oblast environmentálního vzdělávání, podporu čtenářské gramotnosti, prevence rizikového chování podporované dotacemi MŠMT, MSK a ESF
 • modernizace podmínek vzdělávání – projekty IROP „Digitalizací k Hi- Tech výuce“(2021), „Modernizací výuky k rozvoji jazykové gramotnosti“ (2018), „Modernizací výuky k rozvoji přírodovědné gramotnosti ( 2020)
 • realizace projektů OP VK : Poznáním k udržitelnému rozvoji regionu ( 2009 – 2012, udržitelnost do 2017), Podpora technického vzdělávání žáků i učitelů (2015), Jazykovou gramotností ke konkurenceschopnosti (2015), RESTART (2014-2015), Inovativně ke konkurenceschopnosti (2010-2013)
 • realizace projektů z OPVVV „Rozvoj podnikavosti, iniciativy, kreativity“ (2018-2020), „Společným vzděláváním ke konkurenceschopnosti“ (2016-2018)