Zápis do 1.tříd ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče,

zápisy k povinné školní docházce do základních škol, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín, proběhnou v termínu od 6. dubna do 23. dubna 2021. Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Pro které děti je zápis do 1.tříd ve školním roce 2021/2022 určen?

  • Zákonní zástupci jsou povinni přihlásit k zápisu k povinné školní docházce všechny děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou 6 let věku.
  • Byl-li v minulém školním roce povolen žákovi ředitelem školy odklad povinné školní docházky, je povinností zákonného zástupce se opětovně dostavit k zápisu k povinné školní docházce a přihlásit žáka, a to na základní školu podle svého výběru.

Podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Zákonný zástupce vyplní formulář žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a doručí jej škole. Formuláře žádosti jsou ke stažení zde:  word (.doc), pdf (.pdf), dále jsou umístěny ve vestibulu školy a obdržíte je také v kanceláři školy.

K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. V případě osobního podání kopii vyhotovíme v kanceláři školy.

Žádost o odklad povinné školní docházky:

Zákonný zástupce vyplní formulář žádosti o odklad povinné školní docházky. Formuláře žádosti jsou ke stažení zde: word (.doc), pdf (.pdf), dále jsou umístěny ve vestibulu školy a obdržíte je také v kanceláři školy. Žádost je třeba doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (možno doporučení praktického lékaře pro děti a dorost)

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • osobním podáním v kanceláři školy (po-pá od 7.30 do 15.00 hodin)
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • do datové schránky školy (gyejt6p)

Kritéria přijetí dítěte na naší školu

  • Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu základní školy (Školské obvody Nový Jičín)
  • Děti s uděleným odkladem povinné školní docházky ředitelkou školy v minulém roce
  • Sourozenec žáka naší školy
  • Ostatní děti (děti, které nemají trvalé bydliště ve spádovém obvodě apod.)

Škola nabízí rodičům možnost prohlídky školy – rezervace zde. Pohled do výuky a další informace o škole naleznete také na www.zapisstarou.cz.

Informace o zápise a jeho organizaci vám podají: